กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Sorry! This page is for Thais only

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง


แอโรคอม >> ตำแหน่งงาน

jobs.jpg (16529 bytes)
 • ตำแหน่งงานว่าง
  ทุกตำแหน่งต้องสามารถย้ายไปทำงานที่สำนักงานใหม่ ลาดพร้าววังหิน 43 (ประมาณต้นปี 2557)

  (ประกาศ 1-31 ธันวาคม 2556)
  1.วิศวกรผลิตภัณฑ์  1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ
      -  ชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
      -  วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี        วิศวกรรมศาสตร์ม.รัฐบาล โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
      
  -  ***ตำแหน่งวิศวกรฯโปรดอ่านรายละเอียดพื้นฐานและ Job Description ของบริษัทฯ ด้านล่างสุด

  2.พนักงานฝ่ายผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 2  ตำแหน่ง
     คุณสมบัติ
       -  ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
         -  วุฒิ ปวช.-ปวส. อิเลคโทรนิคส์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
        -  เงินเดือน 12,000 - 13,500 บาท
        -  ทำงานในห้องปรับอากาศ
  3. พนักงานฝ่ายประกอบอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 2  ตำแหน่ง
       
  คุณสมบัติ 
       -  ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
       -  วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส. ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
       -  เงินเดือน 10,000 - 11,500 บาท
       -  ทำงานในห้องปรับอากาศ
  4. พนักงานฝ่ายผลิต-ช่างเครื่องจักร 2  ตำแหน่ง

     
  คุณสมบัติ
       -  ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
       -  วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส. ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
       -  เงินเดือน 10,000 - 11,500 บาท

  5. พนักงานสโตร์  1  ตำแหน่ง
      คุณสมบัติ
     
  -ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
       -วุฒิ ม.3 - ม. 6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
       -บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
       -พิมพ์งาน  Computer ได้
 • ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง  แผนที่  หรือส่งเอกสารพร้อมระบุสมัครงานมายังบริษัท แอโรคอม จำกัด
  เลขที่ 
  ๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐

  หรือ โทร 02-530-1651-4 
  โทรสาร 02-530-1660
  Email: aerocomm@aerocommthailand.com


แจ้งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้ผู้สนใจ ตำแหน่งวิศวกรผลิตภัณฑ์

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯได้ที่ www.aerocommthailand.com
 2. บริษัทฯ มี 2 ส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ และ ส่วนงานผลิตเพื่อการส่งออก ตำแหน่งงานที่ต้องการ เป็นการทำงานในส่วนงาน ดังนี้
 3. วิศวกรผลิตภัณฑ์ / Inside Sales-ธุรการ / บัญชี ทำงานให้ทั้งสองส่วนงาน คือทั้งส่วนงานผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ และ ส่วนงานผลิตเพื่อการส่งออก

  บริษัทฯ มีขนาดเล็ก มีพนักงานรวมกัน ประมาณ 20 คน ต้องการพนักงานที่มีความสามารถ มีความเฉลียวฉลาด รักการทำงานหนัก และทุ่มเท เพื่อขยายกิจการงาน

 4. บริษัทฯ ทำงาน 9.00-18.00 น. จันทร์ - เสาร์ และมีการทำงานล่วงเวลา ตามจำเป็น ระหว่าง 18.10 - 20.00 น.
 5. บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถขั้นต้นหลังรับเข้าทำงานเป็นเวลา 1 เดือน หากไม่ผ่านการพิจารณา จะให้พ้นจากการทดลองงานทันที ถ้าผ่านขั้นต้น จะพิจารณาทดลองงานต่ออีก 2 เดือน ก่อนพิจารณารับเป็นพนักงานประจำ
 • หากคุณสมบัติและ Job Description ไม่ตรงความต้องการ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ กรุณางดสมัครงาน
 • หากสนใจ และตรงความต้องการ
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 02-693-8300-2 หรือส่ง email มาที่ snong@aerocommthailand.com  โดยใส่ข้อความในช่อง Subject ของ Email ดังนี้ "I am interested in applying for Products Engineer and ready for an interview"
 • พร้อมส่ง Transcript
 • พร้อมทั้งตอบคำถามดังนี้ และส่งคำตอบ กลับมาบริษัทฯ ทาง Email
 1. เงินเดือนต่ำสุดที่ต้องการในระหว่างการทดลองงาน 3 เดือน คือ
 2. เงินเดือนต่ำสุดที่ต้องการหลังผ่านการทดลองงาน คือ

กรุณาระบุคำตอบที่ชัดเจน หากตอบไม่ชัดเจน หรือ "แล้วแต่บริษัทฯพิจารณา" จะไม่รับสมัคร

หลังจากนั้น บริษัทฯ จะติดต่อท่านมาสัมภาษณ์ ที่บริษัทฯ โดยทาง Email

ลักษณะงาน (Job Description)
ตำแหน่งวิศวกรผลิตภัณฑ์

1. เรียนรู้สินค้าและเทคโนโลยี่ใหม่ๆด้วยตนเองได้ และโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีการสอนหรืออบรม มี sense ในการทำงานและการตัดสินใจ ชอบงานค้นคว้าและวิจัย มีความรู้ด้านอิเลคทรอนิคส์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

2. มีความรู้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน hardware และ software สามารถออกแบบ web page โดยใช้โปรแกรม หรือโปรแกรมอื่น มีพื้นฐานความรู้และการใช้งาน Graphic , LAN , Internet ดีมาก

3. ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน-แปล ดีมาก พูด-สนทนา ดี

4.หากมีความชำนาญพิเศษด้านการเขียนโปรแกรมภาษา คอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

6.รักงานที่ทำชอบทำงานระยะยาวต่อเนื่องเป็นเวลานาน
โดยไม่ย้ายงาน
7. ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯ
8.  เดินทางต่างจังหวัดประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน และเดินทางต่างประเทศฯในบางกรณี

                                                                                 
                                                                                                                                             

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๐๑๖๕๑-๔  โทรสาร : ๐๒-๕๓๐-๑๖๖๐  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved