GMR 5000 GPS NTP  รุ่นเล็ก
NTP80plus  time server
Modular Master Clock
Network Time Display & Clock
MasterSyncPC ซอฟแวร์  Free NTP client
  www.timefreq.com
   www.brandywinecomm.com
Internet Time Server สำหรับใช้ร่วมกับ MasterSyncPC free NTP client software

time.navy.mi.th
time1.nimt.or.th
time2.nimt.or.th
time3.nitmt.or.th
time.nist.gov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Timing, Test and Measurement
ผลงานและความสำเร็จ

     บริษัท แอโรคอม จำกัด ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐานเวลาและความถี่นาฬิกาอะตอมิก,GPS Time Receiver และ
GPS Network Time
Server ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการบริการติดตั้งบริการหลังการขายด้วยดีตลอด
มา ดังตัวอย่างรายชื่อลูกค้า
ด้านล่าง และลูกค้ารายอื่นอีกที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด  หากท่านต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทแอโรคอมจำกัด ได้โดยตรง โทร 0-2530-1651-3  หรือสายตรง 081-877-2540

แฟะ
>> CAT กสท โทรคมนาคม
      หน่วยงานที่ดูแลและให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอรเน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ  นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไป
ใช้ในการวงจรสื่อสารเพิ่มความแม่นยำด้านฐานเวลาในการให้บริการด้านการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต
>> TOT ทศท โทรคมนาคม
      หน่วยงานที่ดูแลและให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย  นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไป
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพระบบการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
      
 หน่วยงานที่กำกับดูแลการเงินและการธนาคารของประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ GPS  network time  Server 
ไปใช้รักษาระบบเวลาของฐานข้อมูลและธุรกรรมระหว่างธนาคาร ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
และความเชื่อมั่นสูงสุด
>> กรมศุลกากร
      
 หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการจัดเก็บภาษีการค้าระหว่างประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ GPS  network time  Server 
ไปใช้รักษาระบบเวลาของฐานข้อมูล ระบบ cctv เพื่องานวิเคราะห์ตรวจตรวจตราการนำเข้า/ส่งออกสินค้าของด่าน
ศุลกากรทั่วประเทศ
>> บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
      ศูนย์ปฏิบัติการปตท. ชลบุรี ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Masterclok ,สำหรับระบบจ่ายเวลา NTP
ระบบคอมพิวเตอร์ SCADA เพื่อควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.
>> บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานผู้บริหารและจัดการแหล่งพลังงานของประเทศ  นำผลิตภัณฑ์ของ Microsemi GPS network time server
เพื่อใช้ในงานในระบบ datacenter และระบบสถานีควบคุมท่อส่งก๊าซระหว่างประเทศ

>> IRPC
      ผู้นำ
ทางด้านธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรในอาเซียน  ได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี
>> บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
           ผู้ให้บริการสื่อสารและควบคุมจราจรการบินของประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไปใช
้กับระบบสื่อสารและควบคุมจราจรทางอากาศประจำสนามบินทั่วประเทศที่ต้องมีความแม่นยำของข้อมูลสารสนเทศ การบินสูง มีคุณภาพและผิดพลาดไม่ได้ 
>> BangkokBRT
      หน่วยงานที่ ให้บริการรถเมล์สายด่วน เพื่อแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ   ได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ไปใช้ในระบบการให้บริการ
>> EGA  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกส์
       ผู้ดูแลระบบข้อมูลและควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศของรัฐบาล ได้นำอุปกรณ์ผ NTP Digital
clock ,Masterclock,USA ไปใช้ในสำนักงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้ามาติดต่อมีข้อมูลเวลาที่ถูกต้อง และมั่นคง
ของระบบการทำงาน
>> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      นำผลิตภัณฑ์   Microsemi  ไปใช้ในงานวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
>> DTAC
      ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไปใช้ในระบบ CoreNetwork เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการให้บริการ
>> โรงไฟฟ้าราชบุรี
      หน่วยงานที่ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทยได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ไปใช้ทั้งใน ระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบสาระสนเทศขององค์กร
>> สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
      หน่วยงานที่พัฒนาและถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ
ในประเทศ รวมถึงมาตรฐานทางด้านเวลา ทางสถาบันได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ตั้งแต่ นาฬิกาอะตอมิก ,GPS Network Time Sever ฯลฯ ให้บริการมาตรฐานเวลาแก
่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป
>> สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถานีวิทยุ FM คลื่น 102.5 กองทัพอากาศ
    หน่วยงานผู้รักษามาตรฐานการวัดของประเทศ  ร่วมมือกับสถานีวิทยุ FM ในเครือกองทัพอากาศ ถ่ายทอดสัญญาณเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านระบบ RDS (Radio Data System) เพื่อเป็นต้นแบบให้บริการเทียบเวลาฝ่านเครื่องรับวิทยุ FM ที่สามารถเทียบเวลาได้ทุกสถานที่และสะดวก  ท่านสามารถเปิดเครื่องรับวิทยุ FM ที่มีระบบ RDS เพื่อตรวจสอบกับสถานีคลื่น 102.5 MHz ได้ขณะนี้และสถานีอื่นๆอีกทั่่วประเทศในเร็วๆนี้
>> กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
       หน่วยงานผู้รักษาเวลามาตรฐานของประเทศ ให้บริการเวลาทั้งทางโทรศัพท์และ
internet ด้วยผลิตภัณฑ์ นาฬิการอะตอมิก ,GPS ,Network Time Server และอุปกรณ
์ที่เกี่ยวข้อง รักษาเวลามาตรฐานให้ถูกต้องเพื่อภารกิจทางราชนาวี หน่วยงานต่างๆและ
ประชาชนทั่วไป
>> กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  กองทัพอากาศดอนเมือง
       
กองทัพอากาศได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของกองทัพฯจึงเล็งเห็น
ความสำคัญของการเก็บข้อมูลของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยต้องเป็นระบบเวลาของศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และแม่นยำสำหรับเครือข่ายของหน่วยงาน
>>Nectec
        ทาง Nectec ไดให้บริการเวลามาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server เพื่อบริการทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงแหล่งเวลามาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้และมีความปลอดภัยสูง
>>ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
        ทางหน่วยงานไดเล็งเห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นสำคัญ โดยต้องเป็นระบบเวลาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และแม่นยำสำหรับเครือข่ายของหน่วยงาน
>>กระทรวงยุติธรรม
        ทางกระทรวงฯได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการเวลามาตรฐานเพื่อใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการต่างๆของกระทรวงมีเวลาทีถูกต้องและแม่นยำสร้างความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>>กระทรวงการต่างประเทศ
        ทางกระทรวงฯได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการเวลามาตรฐานเพื่อใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการต่างๆของกระทรวงมีเวลาของระบบ Centralized Logs ทีถูกต้องและแม่นยำสร้างความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>>กรุงเทพมหานคร
          สำนักงานกรุงเทพมหานคร 2 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Network Time Server เพื่อรองรับกับระบบบริหารจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมหานครต่างๆทั่วโลก
tat
>>สำนักงานการท่องเทียวแห่งประเทศไทย
        หน่วยงานผู้ดูแลด้านการท่องเที่ยว ใด้ใช้ผลิตภัณฑื Network Time Server เพื่อรองรับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อบันทึกเวลาระบบภาพที่่แม่นยำ
>>กรมอุตุนิยมวิทยา
 หน่วยงานผู้ดูแลด้านพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ ใด้ใช้ผลิตภัณฑื Network Time Server สำหรับสถานีตรวจวัด
สกาพอากาศ (weather rada) ต้องใช้ระบบเวลาที่แม่นยำเพื่อจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศในการพยากรณ์ที่แม่นยำ

 
>> >>วิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
        หน่วยงานกระจายเสียงสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ ประเทศไทย  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเทียบเวลาทั่วไปแก่ประชาชน  ท่านสามารถเทียบเวลาพื้นฐานโดยรับฟังสัญญาณเทียบเวลาและปรับนาฬิกาปกติได้ ณเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน
>>สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสฟติด (ปปส.)
    หน่วยงานผู้ควบคุมตรวจสอบข้อมูลการฟอกเงินของอาญชกรรมทางด้านยาเสพติดฯ ได้นำอุปกรณ์ Masterclock
NTP time server ไปใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน
>> ธนาคารกสิกรไทย
        ทางธนาคารกสิกรไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ Symmetericom  
GPS network Time Server เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานเครือข่ายระบบสารสนเทศ
ที่มีขนาดใหญ่ให้สามารถอ้างอิงเวลากับสากลได้แม่นยำและ เสถียรภาพสูง  รวมถึง
อุปกรณ์ต้องมีความปลอดภัยและเป็นอุปกรณ์ที่สถาบันการเงินทั่วโลกให้การยอมรับ
>> ธนาคารทิสโก้ จำกัด
       ธนาคารทิสโก้ได้ใช้ประโยชน์จาก Microsemi GPS network time server
เป็นมาตรฐานเวลาสำหรับเก็บข้อมูลการจราจรของข้อมูลให้มีความแม่นยำและ
ตรวจสอบข้อมูลภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการกระทำ
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ธนาคารยูโอบี จำกัด
       ธนาคารยูโอบีได้นำอุปกรณ์ Microsemi GPS network time server ไปเพิ่ม
ความแม่นยำเวลาในระบบเครือข่ายภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำกัด
      ใช้ GPS network Time Server เพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกาแม่ของธนาคารโดยรับ
สัญญาณดาวเทียมและบริการเวลาแก่เครื่อง server และเพื่อการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
      ใช้ GPS network Time Server เพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกาแม่ของธนาคารโดยรับ
สัญญาณดาวเทียมและบริการเวลาแก่เครื่อง server และเพื่อการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
       ผู้ผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศได้นำผลิตภัณฑ์ของ Microsemi ไปใช้ทั้งใน
ระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบสาระสนเทศขององค์กร  ด้วยเล็งเห็นคุณภาพของ
Microsemi ที่มาเป็นอันดับหนึ่งและผู้ผลิตไฟฟ้าทั่วโลกเชื่อถือ
>>สำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 หน่วยงานผู้ดูแลด้านถูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใด้ใช้ผลิตภัณฑื Network Time Server สำหรับสถานีรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมต้องใช้ระบบเวลาที่แม่นยำเพื่อจัดเก็บข้อมูลภูมิศาสต์ในการวางแผน
จัดการทรัพยวกรได้ถูกต้องแม่นยำ
>> การประปานครหลวง
        ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server กับงานในระบบโทรมาตรทางน้ำทีต้อง
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณและเวลาควบคู่กัน
>> บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มจำกัด
         หรือห้างเทสโก้โลตัส ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ นำ Microsemi GPS network time server ไปควบคุมและดูแลกำหนดขายสินค้าควบคุมในเวลาต่างๆ
>> บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
         หรือบิ๊กซี ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ นำ Microsemi GPS network time server ไปควบคุมและดูแลกำหนดขายสินค้าควบคุมและจ่ายเวลามาตรฐานในการขายสินค้าภายในห้างสาขาต่างๆ
>> True Internet Gateway
           ผู้บริการเชื่อมต่อ internet รายใหญ่ของประเทศ ใข้อุปกรณ์
GPS network time server ของ Microsemi นำไปติดตั้งกับเครือข่ายเชื่อมต่อ internet เพื่อให้มีน่าเชื่อถือของในการใช้มาตรฐานเวลาทีถูกต้องแก่ลูกค้ารายต่างๆ
รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550


>> บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
         ผู้บริการด้านไปรษณีย์และบริการต่างๆของประเทศ เพื่อนำไปติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการต่างๆของบริษัทฯ มีเวลาทีถูกต้องและแม่นยำสร้างความ
น่าเชื่อจากลูกค้ารายต่างๆ รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ทบวงมหาวิทยาลัย
         หน่วยงานผู้บริการเชื่อมต่อ internet ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศใทย โดย ้อุปกรณ์ GPS network time server ของ Microsemi บริการมาตรฐานเวลาแก่
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
หห
>> บริษัท ทรูมูฟ จำกัด  (Hucth เดิม)
           ผู้ให้บริการเครื่องโทรศัพท์มือถือ multimedia รายแรกของเมืองไทย ได้ใช้อุปกรณ์ GPS network time server ของ Microsemi ในการให้บริการแก่โปรแกรมประยุกต์ หรือ application ต่างที่อยู่ในมือถือที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเวลาความแม่นยำสูง
>> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server เพื่อให้บริการมาตรฐานเวลาใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยถูกต้องตรงกันและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกระทำความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server เพื่อให้บริการมาตรฐานเวลาใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยถูกต้องตรงกันและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกระทำความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> บริษัท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server สำหรับระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
ที่ต้องการความแม่นยำของเวลาสูง สามารถจัดการบริหารด่านเก็บเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
U
>> UNESCAP  องค์การสหประชาชาติ
            หน่วยงานสากล ผู้ดูแลและประสานงานด้านภารกิจสันติภาพของโลกได้นำ
GPS network time server ไปใช้งานรวมกับระบบสารสนเทศและระบบนาฬิกาแม
่ในอาคาร  เพื่อความถูกต้องของเวลาแก่สมาชิกจากนานาประเทศเพื่อเป็นแม่แบบ
่ให้ทางหน่วยงานอื่นของ UN นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานองค์กร
>> บริษัท คิมบอลอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
           ผู้ผลิตและประกอบแผ่นวงจรพิมพ์และเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของโลก ได้นำอุปกรณ์ Network Time Server ติดตั้งเพื่อใช้งานกับระบบทดสอบการผลิตที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความแม่นยำในการผลิตพร้อมทั้งคุณภาพที่เชื่อถือได
>> บริษัท บีแอลซีพีพาวเวอร์ จำกัด
      บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทยได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ไปใช้ทั้งในระบบการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งเข้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
>> บริษัท บี.กริมพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
      บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทยได้นำผลิตภัณฑ์ Masterclock 
ไปใช้ทั้งในระบบการบริหารการผลิตไฟฟ้า (ERP) เพื่อส่งเข้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
>> บริษัท แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
      บริษัทผู้ให้บริการศุนย์ข้อมูล datacenter  และบริหารจัดการระบบสารสารสนเทศสำหรับลูกค้าธุรกิจการเงิน และอุตสาหกรรมนำอุปกรณ์ Microsemi GPS network time server เพื่อให้ระบบที่มีเวลาที่แม่นยำเป็นที่เชื่อถือต่อลูกค้าองค์กรที่มาใช้บริการ
>> โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server สำหรับบริหารจัดการระบบ IT ภายในเพื่อพัฒนาระบบทรัพยาการภายในและการผลิตให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับผ่านมาตรฐานสากล

Copyright  Aerocomm 2014

Timing ,Test & Measurement Home| Top

Home | ข้อมูลบริษัท | ติดต่อฝ่ายขายตำแหน่งงานว่าง |  Microsemi

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๐๑๖๖๑-๔  โทรสาร : ๐๒-๕๓๐-๑๖๖๐  

   Contact us. E-mail : aerocomm@aerocommthailand.com or www.aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย All rights reserved