time.symmetricom.com

time1.nimt.or.th

time.nist.gov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetricom คือผู้นำในเทคโนโลยีด้านเวลาที่แม่นยำของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด ฐานลูกค้าคือบริษัทชั้นนำของโลกและองค์กรเทคโนโลยีสูงสุดของโลก

Timing, Test and Measurement

 

"ด่วน Domain Time II ลดราคาพิเศษ ติดต่อฝ่ายขายก่อนหมดโปรโมชั่น"

 
  ดาวน์โหลดใช้งานฟรี 30 วัน

Symmetricom Domain Time II

สำหรับผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Enterprise Network Time Solution: Symmetricom Domain Time II

ชุดซอฟแวร์ Network Time Synchronization สำหรับองค์กรที่สามารถติดตั้งและทำงาน ได้ 3 ส่วนในชุดคือ Network Time Server ,Network Time Client และ การบริหารจัดการ Network Time Management

ในโลกสารสนเทศยุคใหม่ การประสานเวลาที่แม่นยำ (Network Time Synchronization) เป็นหัวใจหลักของการรักษาความถูกต้องของ Log File ของระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ การประมวลผลและจัดการข้อมูล ,Billing , ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , การรักษาความมั่นคงของฐานข้อมูล, การพัฒนาซอฟแวร์ และอีก application นับไม่ถ้วนของเครือข่ายองค์กร Symmetricom Domain Time II เมื่อทำงานรวมกับ GPS Network Time Server เป็นซอฟแวร์ที่สมบรูณ์ที่สุดสำหรับองค์กร ในด้านการประสานเวลาปัจจุบัน

 


คุณสมบัติของซอฟแวร์

ระบบปฏิบัติการสำหรับใช้งาน Time Server :Microsoft Windows NT/2k/XP/2003 (NT บน Intel หรือ Alpha)

ระบบปฏิบัติการสำหรับใช้งาน Time Client (Full,Thin) : Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2k/XP/2003 และ

Solaris 7/8, Free BSD ,Linux ,Intel x86Architecture

ระบบปฏิบัติการสำหรับใช้งาน Time Management : Microsoft Windows NT/2k/XP/2003 (NT บน Intel หรือ Alpha)

มี Online Help : http://dtdocs.ntp-systems.com สำหรับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาการใช้งาน

ลักษณะเด่นของซอฟแวร์

ทำงานเป็น Time Server และ Client และการจัดการประสานเวลา Management เครือข่ายโดยเฉพาะ
ติดตั้ง , ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง, เฝ้าระวังและวิเคราะห์ปัญหา Time Client โดยใช้ admin เพียงเครื่องเดียว
ปรับเปลี่ยน Time Hierarchy อัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายเพื่อรักษาความถูกต้องของ Clients Time
เก็บข้อมูล / เหตุการณ์แบบ Log File สำหรับเพื่อการตรวจสอบ/ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายทุกเครื่อง

คุณประโยชน์ของซอฟแวร์

ครอบคลุม application ด้านเวลาทั้งหมด
เฝ้าระวังเครือข่ายจากความผิดพลาดและแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา
รักษาค่าเวลาในเครือข่ายให้อยู่ในข้อกำหนดของคุณ
ป้องกันลูกข่ายจากเวลาที่ผิดพลาด
ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเครือข่ายทั้งขนาดเล็กและใหญ่
เพิ่มความแม่นยำของ Log File สำหรับวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องรวดเร็ว

 

 

 

 

โปรดลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด Symmetricom Domain Time II

ชื่อนามสกุล***
ชื่อบริษัท ***
เบอร์โทรศัพท์ ***
email
กรุณาเลือกถ้าต้องการให้ฝ่ายขายของเราติดต่อท่าน
<% name=Request.Form("name") company =Request.Form("company") telephone = Request.Form("telephone") email = Request.Form("email") marked = Request.Form("marked") If name<>"" And company <>"" And telephone <>"" Then Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message") Set objConf = Server.CreateObject("CDO.Configuration") Set objFields = objConf.Fields With objFields .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "127.0.0.1" .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 10 .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 .Update End With 'The main body of the e-amil strBody="" If marked = "on" then strBody= strBody & "
***Need sales department to contact this person***" end If strBody= strBody & "
Name: " & name strBody= strBody & "
Company: " & company strBody= strBody & "
Telephone: " & telephone strBody= strBody & "
Email: " & email 'Who the e-mail is sent to With objMail Set .Configuration = objConf .From = "snong@aerocommthailand.com" .To = "snong@aerocommthailand.com,taradol@aerocommthailand.com,monton@aerocommthailand.com,trin@aerocommthailand.com" .Subject = "Domain Time II Download Notification" .HTMLBody = strBody & vbcrlf End With Err.Clear on error resume next objMail.Send 'You must always do this with CDOSYS. Set objFields = Nothing Set objConf = Nothing Set objMail = Nothing Response.Redirect "Symmetricomtime/DomainTimeII.zip" End If %>

 

 

Military Time
12 Hour Time

นี้คือเวลาตามนาฬิกาคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอาจจะไม่เที่ยงตรง ปัญหาเรื่องนี้จะหมดไปเมื่อมีโปรแกรมประสานเวลามาตรฐานทางอินเตอร์เน็ต
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ไปใช้งาน

Copyright  Aerocomm 2007

Timing ,Test & Measurement Home| Top

Home | ข้อมูลบริษัท | ติดต่อฝ่ายขายตำแหน่งงานว่างsymmetricom

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘๙ & ๘๙/๑ ซอยอินทามระ ๔๑  ถนนสุทธิสาร เขตดินแดง  กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๖๖๒ ๖๙๓ ๘๓๐๐ โทรสาร : ๖๖๒ ๖๙๓ ๘๓๐๔ 
   Contact us. E-mail : aerocomm@aerocommthailand.com or www.aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย All rights reserved