time.symmetricom.com

time1.nimt.or.th

time.nist.gov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetricom บริษัทผู้พัฒนาสัญญาณนาฬิกาความแม่นยำสูงที่ผนวก Datum Inc และ Truetime Inc แห่งสหรัฐอเมริกาเข้าไว้ด้วยกัน  เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์สื่อสาร   ระบบดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบตรวจวัด ทดสอบ มาตรวิทยาการสอบเทียบสัญญาณความถี่ Crystal,Rubidium oscillator หนึ่งในนวัตกรรมของดาตัมคือนาฬิกาอะตอมที่ใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาความแม่นยำสูงสำหรับระบบสื่อสารเซลลูลา,PCS    นอกจากนี้บริษัทยงัผลิตแหล่งกำเนิดความถี่ / Clocks ความแม่นยำถึงขั้นสุดคือ   Hydrogen Maser, Caesium , GPS / CDMA Frequency Generator             และระบบสำรอง  clock       สำหรับใช้ในเครื่อข่ายสื่อสารดิจิตอลทั้งขนาดองค์กรจนถึงขนาดใหญ่                   ระบบ  Trusted Time ระบบฐานเวลาสำหรับเครื่อข่ายที่การเคลื่อนไหว Transaction เพื่อรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบได้ให้กับข้อมูลของคุณ รักษาฐานเวลาของลูกข่าย เข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับต่างๆ ป้องกัน Hacker ที่จะเข้ามาล้วงข้อมูลของคุณ

The Technology

เมื่อข้อมูลมีความหนาแน่นสูง แบนด์วิดที่กว้างจำนวนผู้ใช้ปริมาณมหาศาลความแม่นยำของ Clocks ย่อมมีมากขึ้นดังนั้นการ Synconization ย่อมเพิ่มขึ้นตามอัตราการส่งข้อมูล    ด้วยสัญญาณ Cariers ที่  Sychronization แล้วจะทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพบริการของคุณ     แร่ 3 ชนิดที่ทำหน้าที่กำเนิดควาามถี่ที่จะใช้งานสื่อสารและธุรกิจได้แก่   Cesium  ,rubidium  and quartz oscillator นอกจากนี้ยีงมีระบบ GPS และ  CDMA   receiver/frequency generator ดึงสัญญาณนาฬิกาจากดาวเทียม GPS ที่บรรทุกอุปกรณ์  Caesium และ Rubidium   มาประมวลผลและสร้างสัญญาณนาฬิกาจ่ายให้อุปกรณ์ที่คุณต้องการ    

       ฐานเวลาที่มั่นคงและเที่ยงตรงที่สุดที่จะถูกใช้นั้นขึ้นอยู่กับความถี่เรโแนนซ์ของอะตอม Caesium ซึ่งการทำงานของ Caesium ทำงานโดยการกระตุ้นอะตอมของ Caesium ด้วยคลื่นไมโครเวฟด้วยความถี่แม่นยำ   คุณสมบัติของ Caesium นั้นมีความแม่นยำในระดับเศษส่วนของวินาที่ ณ เวลา 100,000 ปี ดังนั้น Caesium จึงถูกใช้เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ    ส่วน Rubidium จะให้ความแม่นยำที่ต่ำกว่า ราคาถูกกว่า ขนาดเล็กกว่า Caesium   เพราะประกอบด้วยชิ้นแก้ว อุปกรณ์ตรวจจับแสง และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

      Quartz ใช้คุณสมบัติทางการสั่นที่ความถี่คงที่ของตัวมันเองมาสร้างเป็นแหล่งกำเนิดความถี่แบบราคาถูก โดยจ่ายแรงดันให้ให้กับแร่ Quartz   แต่ความถี่ที่ได้จะมีความมั่นคง (Stable) น้อยกว่า Rubiduim และ Caesium

      GPS receivers   เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS (Global Positioning System)ที่บรรจุอุปกรณ์ Caesium or Rubidium Oscillator ในดาวเทียมเอง   เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถสร้างความถี่จากการสังเคราะห์สัญญาณดาวเทียม   นอกจากนี้ภายในตัว receivers เองจะต้องมี Oscillators ภายในเพื่อใช้จ่ายสัญญาณในขณะที่เครื่องรับมีอุปสรรคไม่สามารถรับดาวเทียมได้

 

Military Time
12 Hour Time

นี้คือเวลาตามนาฬิกาคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอาจจะไม่เที่ยงตรง ปัญหาเรื่องนี้จะหมดไปเมื่อมีโปรแกรมประสานเวลามาตรฐานทางอินเตอร์เน็ต

Copyright  Aerocomm 2007

Timing ,Test & Measurement Home| Top

Home | ข้อมูลบริษัท | ติดต่อฝ่ายขายตำแหน่งงานว่างsymmetricom

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘๙ & ๘๙/๑ ซอยอินทามระ ๔๑  ถนนสุทธิสาร เขตดินแดง  กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๖๖๒ ๖๙๓ ๘๓๐๐ โทรสาร : ๖๖๒ ๖๙๓ ๘๓๐๔ 
   Contact us. E-mail : aerocomm@aerocommthailand.com or www.aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย All rights reserved